Aktualności


Aktualności ogólne


UWAGA!
Dni i godziny urzędowania Dziekanatu uczelni:

- codziennie (od poniedziałku do soboty): 10:00 - 15:00

- w niedziele: NIECZYNNE


Szanowni Państwo,

W związku z inauguracją roku akademickiego 2021/2022 w dniu 18.10.2021 roku, dzień ten będzie dniem rektorskim i zaplanowane zajęcia w tym dniu uważam za odwołane.
Jednocześnie zapraszam do czynnego udziału w uroczystej Inauguracji, która odbędzie się w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) przy ul. M.J. Piłsudskiego 74, w sali nr 110, wysoki parter.
Rozpoczęcie Inauguracji o godz. 11:00.

Rektor


Stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów


UWAGA, SZKOLENIE BHP!

W związku z dużą ilością studentów nieobecnych na szkoleniu BHP przeprowadzonym na zebraniu organizacyjnym, informuję, że szkolenie zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie ( koniec października) po uzgodnieniu z Panią magister Mają Obelnicką. O szczegółach będziecie Państwo poinformowani na stronie internetowej Uczelni. Jednocześnie przepraszam i informuję, że powyższe szkolenie zostanie zorganizowane i koszty jego przeprowadzenia pokryje Uczelnia.

Prorektor ds. studenckich
dr Zbigniew Kaptur

Uwaga!
Studenci II roku kosmetologii I stopnia stacjonarnej i II roku fizjoterapii jednolitej magisterskiej stacjonarnej i niestacjonarnej!
W dniu 22.10.2021 roku ( piątek ) o godz. 14.15 odbędzie się u pani mgr Doroty Zowczak zaliczenie warunkowe z przedmiotów, odpowiednio: fizjoterapia i masaż oraz medycyna fizykalna - fizykoterapia
w siedzibie uczelni przy ul. Kościuszki 4

Zarządzenia w sprawie sposobu kontynuacji zajęć prowadzonych w Wyższej Szkole Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA LEGITYMACJI STUDENCKICH

UWAGA! STUDENCI PIERWSZYCH ROCZNIKÓW STUDIÓW ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022!

** W DZIEKANACIE UCZELNI, POCZĄWSZY**

** OD 15 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU ( PIĄTEK )**

** WYDAWANA BĘDZIE PIERWSZA I DRUGA TURA**

** LEGITYMACJI STUDENCKICH**

** DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW**

** PIERWSZYCH ROCZNIKÓW OBU KIERUNKÓW**
** ( FIZJOTERAPIA I KOSMETOLOGIA )**

** ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022,**

** KTÓRZY PODPISALI UMOWĘ Z UCZELNIĄ**
W OKRESIE OD 10 CZERWCA 2021 DO 11 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU WŁĄCZNIE
** Z NADANYMI NUMERAMI UMÓW:**
** OD: 10927 DO: 11353 WŁĄCZNIE**

** WYŁĄCZAJĄC 1 OSOBĘ, KTÓRA DO TEJ PORY NIE DOSTARCZYŁA ZDJĘCIA NA PŁYCIE, Z NASTĘPUJĄCYM NUMEREM UMOWY:**
** 11179**
WARUNKAMI OTRZYMANIA LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
Z NAKLEJONYM HOLOGRAMEM SEMESTRALNYM
** ( Z DATĄ WAŻNOŚCI: 31.03.2022 )**
SĄ:

- OKAZANIE DOWODU WPŁATY ZA LEGITYMACJĘ W KWOCIE 22 ZŁ ( W PRZYPADKU JEJ NIEZAKSIĘGOWANIA PRZEZ UCZELNIĘ)
- AKTUALNA DEKLARACJA UBEZPIECZENIOWA OD NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ( SZCZEGÓŁY - POR. OSOBNY KOMUNIKAT W TEJ SPRAWIE )


KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA PODAŃ O WPIS WARUNKOWY NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

** Szanowni Studenci!**
Informujemy niniejszym, że w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej względnie ocen niedostatecznych (maksymalnie trzech) z przedmiotu/-ów nieegzaminacyjnego/-nych w ramach semestru letniego roku akademickiego 2020/2021, w celu kontynuacji studiów i wpisania się na listę studentów semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022, należy złożyć mailem (na adres dziekanat@wsf.wroc.pl), pocztą tradycyjną lub osobiście do Dziekanatu, w terminie najpóźniej do 30.09.2021 roku , stosowne podanie o wpis warunkowy, skierowane do Prorektora ds. kształcenia, dr. Andrzeja Bugajskiego, na przedmiotowym uczelnianym druku, które jest do pobrania ze strony uczelni z zakładki: DLA STUDENTA-> DZIEKANAT-> WZORY PODAŃ -> PODANIE DO PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA
W razie niespełnienia tego wymogu, Prorektor ds. kształcenia, będzie zmuszony, zgodnie z odpowiednimi zapisami Regulaminu Studiów WSF Wrocław, podjąć w sprawie studenta, który nie dopełnił tego obowiązku, decyzję administracyjną o skreśleniu z listy studentów.

W związku z powyższym, proszę o potraktowanie sprawy jako bardzo ważną i wręcz priorytetową.

             **   KOMUNIKAT W SPRAWIE** 

      PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI LEGITYMACJI 

NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

               DLA STUDENTÓW DRUGIEGO/TRZECIEGO/CZWARTEGO/PIĄTEGO ROKU STUDIÓW 

OBU KIERUNKÓW: FIZJOTERAPIA I KOSMETOLOGIA

ROZPOCZNIE SIĘ ONO W DZIEKANACIE UCZELNI POCZĄWSZY

  OD PIĄTKU, 15 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU. 

WARUNKAMI OTRZYMANIA HOLOGRAMU ( Z DATĄ
WAŻNOŚCI: 31.03.2022 ROKU ) NA LEGITYMACJI SĄ:

 • OPŁACONE NA BIEŻĄCO WSZYSTKIE RATY CZESNEGO ZA NAUKĘ;

 • ZALICZENIE POPRZEDNIEGO SEMESTRU LETNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021;

 • ROZLICZENIE EWENTUALNIE PRZYZNANEGO DO 31.10.2021 ROKU STATUSU: WPIS WARUNKOWY NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022;

 • AKTUALNA DEKLARACJA UBEZPIECZENIOWA OD NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW NNW ( SZCZEGÓŁY- POR. OSOBNE KOMUNIKAT W TEJ SPRAWIE).


KOMUNIKAT W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ( NNW ) DLA STUDENTÓW WSF WROCŁAW
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie obowiązku objęcia przez daną uczelnię swoich studentów ubezpieczeniem NNW, Dziekanat przypomina o powinności ciążącej na wszystkich uczęszczających studentach WSF Wrocław, którzy w bieżącym roku akademickim 2021/2022 mają obowiązek odbycia praktyk studenckich,
w sprawie złożenia najwcześniej od piątku, 01.10.2021 r.,
** a najpóźniej do soboty, 13.11.2021 r.,**
deklaracji w sprawie ubezpieczenia NNW na okres minimum do końca bieżącego roku akademickiego, tj. do dnia 30.09.2022 r.
W tym przypadku istnieją dwie możliwości załatwienia tej deklaracji poprzez:
1/ okazanie kopii odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej NNW zawartej przez studenta we własnym zakresie w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.
2/ wykupienie tej polisy za pośrednictwem WSF w firmie UNIQA poprzez wpłacenie w dziekanacie w gotówce składki rocznej w kwocie 50 zł indywidualnie lub za pośrednictwem reprezentującego danego studenta starosty określonej grupy dydaktycznej względnie całego rocznika studiów na określonym kierunku i wpisanie swoich podstawowych danych osobowych na odpowiedniej liście do ubezpieczenia ( do pobrania w dziekanacie indywidualnie lub przez starostów grup względnie całych roczników ). Każdy student lub reprezentujący go starosta grupy dydaktycznej względnie całego rocznika studiów na określonym kierunku otrzyma następnie od dziekanatu potwierdzenie wpłaty w formie listy osób zgłoszonych z danej grupy dydaktycznej względnie z całego rocznika studiów na określonym kierunku do ubezpieczenia NNW oraz kopię przedmiotowego dokumentu wykupionej polisy ubezpieczeniowej NNW.
** UWAGA !**
Brak złożonej deklaracji dotyczącej ubezpieczenia skutkuje:
- niewydaniem nowym, rozpoczynającym dopiero naukę od 01.10.2021 r., studentom legitymacji studenckiej
( dotyczy studentów I roku )
względnie
- nieprzedłużeniem ważności legitymacji studentom uczęszczającym już przed 01.10.2021 r.
( dotyczy studentów II, III, IV i V roku ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STUDENTOM WSF ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH ROCZNIKÓW STUDIÓW!
WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO/ SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI, REKTORA DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ STUDENTÓW ORAZ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 MOŻNA SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WSF W NASTĘPUJACYM, NIEPRZEKRACZALNYM OKRESIE: OD WTORKU, 12 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU DO SOBOTY, 30 PAŻDZIERNIKA 2021 ROKU, WŁĄCZNIE.
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego/socjalnego w zwiększonej wysokości bez załączników (m.in. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2020 r., Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o uiszczonych składach na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2020 r. od pełnoletnich członków rodziny) NIE będą przyjmowane!
Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych bez załącznika (tj. kserokopii zaświadczenia potwierdzającego lekki stopień niepełnosprawności - oryginał dokumentu do wglądu) NIE będą przyjmowane.
Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla wyróżniających się studentów są przyjmowane bez załączników ( z wyjątkiem osób, które kontynuują naukę na I roku studiów II stopnia w WSF po ukończeniu studiów I stopnia na innej uczelni ; te osoby są zobowiązane do załączenia zaświadczenia o średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów nauki z poprzedniej uczelni, wraz ze skalą oceniania). Natomiast osoby z dodatkowymi osiągnięciami zobligowane są załączyć Zaświadczenia, Dyplomy, Certyfikaty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe , artystyczne)
Stypendium socjalne/ socjalne w zwiększonej wysokości jest przyznawane na cały rok akademicki. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na cały rok akademicki lub na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli kończy się w trakcie roku akademickiego).
** STUDENCI, KTÓRZY BĘDĄ WNIOSKOWALI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA STYPENDIALNEGO,**
BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ ODEBRANIA W DZIEKANACIE UCZELNI POCZĄWSZY OD WTORKU, 30 LISTOPADA 2021 ROKU
(TJ. OD DATY WYDANIA PRZEZ PROREKTORA DS. STUDENCKICH ZARZĄDZENIA W TEJ SPRAWIE, KTÓRE BĘDZIE UMIESZCZONE NA STRONIE UCZELNI W ZAKŁADCE DLA STUDENTA-> ZARZĄDZENIA REKTORA 2021)
PRZEDMIOTOWEJ (POZYTYWNEJ WZGLĘDNIE NEGATYWNEJ) DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ.
W PRZYPADKU NIEPRZYZNANIA DANEMU STUDENTOWI ŚWIADCZENIA STYPENDIALNEGO, ODEBRANIE TAKIEJ DECYZJI JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM STANOWIĄCYM PODSTAWĘ DO EWENTUALNEGO WNIESIENIA DO ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY, NAJPÓŹNIEJ DO WTORKU, 14 GRUDNIA 2021 ROKU, TJ. W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYDANIA STYPENDIALNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT PKA Z DNIA 13.08.2021 ROKU

UWAGA ABSOLWENCI FIZJOTERAPII MAGISTERSKIE!
ZAPRASZAMY DO DZIEKANATU PO ODBIÓR DYPLOMÓW TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW WSF KIERUNKU FIZJOTERAPIA MAGISTERSKIE

UWAGA ABSOLWENCI KOSMETOLOGII II STOPNIA!
ZAPRASZAMY DO DZIEKANATU PO ODBIÓR DYPLOMÓW TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW WSF KIERUNKU KOSMETOLOGIA MAGISTERSKIE

UWAGA ABSOLWENCI KOSMETOLOGII I STOPNIA!
ZAPRASZAMY DO DZIEKANATU PO ODBIÓR DYPLOMÓW TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW WSF KIERUNKU KOSMETOLOGIA (3-LETNIE LICENCJACKIE); TRYB STACJONARNY ORAZ NIESTACJONARNY

UWAGA!
NAJBLIŻSZE KONSULTACJE W SPRAWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA U PANI MGR KATARZYNY JACYSZYN ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

 • 15.09.2021 W GODZ. 14.30 - 16.30;
 • 16.09.2021 W GODZ. 12.00 - 13.30;
 • 18.09.2021 W GODZ. 12.00 - 13.30;
 • 20.09.2021 W GODZ. 10.00 - 11.30;
 • 22.09.2021 W GODZ. 14.30 - 16.30;
 • 27.09.2021 W GODZ. 10.00 - 11.30;

UWAGA!
TERMINY KONSULTACJI W SPRAWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA U PANI MGR DOROTY ZOWCZAK I PANI MGR KATARZYNY BRANDYS SĄ PODANE NA PLATFORMIE W ZAKŁADCE: PRAKTYKI.

Zarządzenie Rektora WSF nr 1/V/2020

Drodzy Studenci!

W związku z opublikowaniem w dniu 22.05.2020 r. rozporządzenia Ministra MNiSW informujemy, że od dnia 25.05.2020 r. zajęcia będą odbywać się w systemnie e-learning.
Wyjątkiem będą zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi w celu uzyskania praktycznych efektów nauczania (zajęcia kliniczne, praktyki zawodowe) i będą dotyczyły wyłącznie studentów ostatnich roczników studiów.

Powyżej zamieszczamy przedmiotowe zarządzenie Rektora w tej sprawie.


Wytyczne w sprawie procedur jakie powinny spełniać uczelnie, aby rozpocząć zajęcia ze studentami ostatniego roku studiów w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami.

Wytyczne dostęne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni


Szanowni Państwo,

przypominamy o rekomendacach MNiSzW w sprawie obowiązków uczelni, nauczycieli i studentów w sprawie kształcenia na odległość.

Rekomendacje dostęne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach

UWAGA!

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na kierunku w zakresie fizjoterapii: KOMUNIKAT MNISZW

UWAGA!

PRZYPOMINAMY, IŻ W TYTULE PŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE, M.IN. CZESNE, LEGITYMACJĘ NALEŻY WPISAĆ:
IMIĘ, NAZWISKO, NR ALBUMU STUDENTA ORAZ RODZAJ USŁUGI EDUKACYJNEJ

NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ PŁATNOŚCI ZA CZESNE Z PŁATNOŚCIAMI ZA INNE USŁUGI, M.IN. WYDANIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ.

PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO : SANTANDER BANK POLSKA S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161

_

Uwaga!

####Zasady wystawiania faktur za czesne.
>>czytaj więcej<<

_

 • * Konsultacje:*

Prorektor ds. kształcenia dr Andrzej Bugajski: czwartek w godz. od 15:00 do 16:00Logowanie dla studentów I roku WSF

UWAGA!!! Logowanie dla studentów I roku będzie aktywne od lutego 2019 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1188)
oraz Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii nr 10/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. został wprowadzony indeks elektroniczny dla studentów I roku.
Indeks elektroniczny dostępny jest po zalogowaniu na stronie www.wsf.wroc.pl.

Zalogowanie będzie możliwe po wpisaniu w prawym górnym rogu danych logowania i wciśnięciu przycisku zaloguj się .

 • W polu nazwa użytkownika należy podać czterocyfrowy numer umowy.
 • W polu hasło należy wprowadzić 5 ostatnich cyfr numeru PESEL.