Regulamin biblioteki

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

I. Postanowienia ogólne
1. Biblioteka przeznaczona jest dla wszystkich Studentów oraz Pracowników Wyższej Szkoły Fizjoterapii.
2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
3. Przy zapisie do Biblioteki Czytelnik powinien okazać legitymację studencką i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
II. Zasady wypożyczania
1. Czytelnik ma prawo do jednorazowego wypożyczenia 5 książek na okres 1 miesiąca oraz 2 płyt CD na okres 7 dni. Okres ten może zostać skrócony decyzją bibliotekarza.
2. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu książki w porozumieniu z bibliotekarzem.
3. Przy wypożyczaniu książek należy okazać aktualną legitymację studencką, która stanowi jednocześnie kartę biblioteczną.
4. Za nieterminowy zwrot książek i/lub płyt CD/DVD obowiązują kary w następującej formie: w przypadku pierwszego i drugiego spóźnienia, Czytelnik otrzymuje ostrzeżenie ustne (bez żadnych konsekwencji finansowych), za trzecim razem Czytelnik zobowiązany jest przynieść do biblioteki książkę z zakresu fizjoterapii bądź kosmetologii. Ostrzeżenia nie są anulowane z końcem semestru ani roku akademickiego.
III. Obowiązki Czytelnika
1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych i zgłaszania zauważonych szkód.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książek/ płyt CD odpowiada Czytelnik.
3. Czytelnik nie przestrzegający regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.
4. Czytelnik zobowiązany jest do rozliczenia z Biblioteką z chwilą zakończenia roku akademickiego bądź w przypadku skreślenia z listy studentów.

REGULAMIN CZYTELNI

I. Postanowienia ogólne
1. Czytelnia przeznaczona jest dla wszystkich Studentów i Pracowników Wyższej Szkoły Fizjoterapii.
2. Studenci innych uczelni mogą korzystać ze zbiorów wyłącznie w Czytelni.
3. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
4. W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism, które udostępniane są przez bibliotekarza.
5. W Czytelni udostępnia się także stanowiska komputerowe z Internetem, przeznaczone do pracy w zakresie pomocy naukowej.
II. Warunki korzystania z Czytelni
1. Korzystający z Czytelni mają obowiązek pozostawić u bibliotekarza legitymację studencką lub inny dokument tożsamości.
2. Czytelnicy są obsługiwani przez bibliotekarza.
III. Obowiązki korzystających z Czytelni
1. Korzystający z Czytelni mają obowiązek pozostawić okrycia wierzchnie i torby w szatni, bądź na wieszaku przy wejściu do Czytelni.
2. Korzystających z Czytelni obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz używania telefonów komórkowych oraz zakaz jedzenia i picia.
3. Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania zbiorów bibliotecznych, sprzętu komputerowego i wyposażenia Czytelni.