Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa licencjacka

Wybór promotora

Wymagania dotyczące egzaminów dyplomowych dla studiów II stopnia

Wymagania dotyczące egzaminów dyplomowych dla studiów II stopnia

I. Student ma obowiązek złożyć w dziekanacie najpóźniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego poniższe dokumenty:

 1. Pracę dyplomową na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD), zapisaną w akceptowalnych formatach plików ( „doc” i „docx” )* programu WORD w opakowaniu papierowym (koperta), opisaną niezmywalnym flamastrem w następujący sposób: imię i nazwisko autora, nr albumu, temat pracy.
  * Akceptowalne formaty plików (".doc" i ".docx") mogą zostać przygotowane przy użyciu następujących programów:

  • MS Word
  • WordPad (Dostępne w systemach operacyjnych Windows: Wszystkie programy -> Akcesoria -> WordPad)
  • pakiet LibreOffice lub OpenOffice (system operacyjny windows i inne systemy) - przy zapisywaniu należy wybrać odpowiedni format pliku: MS Word (.doc)
   UWAGA !!! Jeśli rozmiar pliku z pracą dyplomową przekracza 20MB należy przygotować również osobny plik o nazwie "antyplagiat", z którego należy usunąć grafikę.
 2. Trzy oświadczenia studenta >> kliknij tutaj aby pobrać oświadczenia <<

 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie prac pisemnych ( w tym pracy dyplomowej ) -własnoręcznie podpisane (załącznik nr 1)
 • oświadczenie o zgodzie na udostępnianie pracy dyplomowej - własnoręcznie podpisane (załącznik nr 2)
 • oświadczenie o samodzielności przygotowanej pracy dyplomowej + zgodności zawartości danych na nośniku elektronicznym z przedstawionym wydrukiem pracy dyplomowej - własnoręcznie podpisane wraz z podpisaną przez Promotora akceptacją pracy dyplomowej celem sprawdzenia przez system antyplagiatowy (załącznik nr 3)

II. Po przekazaniu pracy dyplomowej do dziekanatu Uczelni praca w ciągu dwóch tygodni zostanie sprawdzona przez system antyplagiatowy, a wynik kontroli w formie protokołu pod nazwą ”Protokół kontroli oryginalności pracy” i, w przypadku jeśli praca będzie zawierać nieuprawnione zapożyczenia, dodatkowo opinię pod nazwą „Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony” przekazywane są promotorowi. Następnie student zobowiązany jest odebrać ten ww. protokół ( i ewentualnie opinię ) od promotora i złożyć w dziekanacie Uczelni wraz z następującymi dokumentami:

 1. Fotografie o wymiarach 45mm x 65mm powinny być wykonane w stroju galowym podkreślającym powagę dokumentua) do dyplomu w języku polskim - 4 szt.b) do dyplomu w języku angielskim względnie niemieckim - 1 szt.
 2. W przypadku ubiegania się o dyplom w języku angielskim lub niemieckim student powinien złożyć stosowne podanie do prorektora ds. kształcenia.
 3. Potwierdzenie opłaty za wystawienie dyplomu:a) w języku polskim - 60 złb) w języku polskim i angielskim lub niemieckim - 100 zł

III. Pracę dyplomową w wersji papierowej (druk dwustronny) w twardej oprawie, w jednym egzemplarzu, należy przekazać do biblioteki po otrzymaniu karty obiegowej z Dziekanatu za złożenie dokumentów wymienionych w rozdziale II. niniejszego ogłoszenia.

W dniu: egzaminu magisterskiego student jest zobowiązany posiadać:
a) legitymację studencką lub dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
b) kartę obiegową ( z pieczątkami i podpisami z: biblioteki, dziekanatu i kwestury)
c) wypełnioną kompletnie kartę zaliczeniowo-egzaminacyjną za semestr IV
Szczegółowe informacje dotyczące prac i egzaminów dyplomowych znajdują się na stronie www.wsf.wroc.pl http://www.wsf.wroc.pl w zakładce: Zarządzenia Rektora 2010.