Kosmetologia II stopnia

Informacje i kontakt: tel. 71 342 50 02, 71 341 16 82, email: sekretariat@wsf.wroc.pl

Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 rozpocznie się od 04.07.2017 r. Zapraszamy!

Zakres kształcenia

Proces kształcenia na kierunku studiów kosmetologia obejmuje nauki o zdrowiu i nauki o kulturze fizycznej oraz nauki farmaceutyczne.
Kosmetologia zajmuje się profilaktyką zaburzeń funkcji skóry i chorób skóry, skutkami upływającego czasu oraz analizuje objawy manifestujące się między innymi na skórze, w narządach wewnętrznych i w narządach ruchu. W procesie kształcenia, studenci pozyskują wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowego stylu życia i poprawy jakości życia z wykorzystaniem środków fizykalnych, preparatów kosmetycznych, fizjoterapii. Studenci poznają zasady właściwego żywienia, higieny osobistej oraz wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka w różnym wieku.
Studia II stopnia na kierunku kosmetologia dadzą absolwentowi wiedzę ogólną akademicką. Ponadto studenci rozszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie doboru preparatów kosmetycznych, programowania zabiegów kosmetycznych, wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka i podstaw rehabilitacji, a także stosowania nowoczesnej aparatury i urządzeń stosowanych w kosmetologii.
Na terenie Uczelni posiadamy cztery w pełni wyposażone pracownie kosmetyczne. Odbywają się w nich zajęcia praktycznej nauki wykonywania zabiegów kosmetycznych. Ponadto posiadamy specjalnie wyposażoną pracownię do przeprowadzania zabiegów manicure i pedicure oraz innych zabiegów w obrębie stóp i dłoni. Dążąc do wysokiego poziomu kształcenia naszych absolwentów oraz ich jak najlepszego przygotowania zawodowego współpracujemy z szeregiem znaczących firm kosmetycznych jak również stosujemy i wykorzystujemy podczas praktycznej nauki zawodu najbardziej uznane kosmetyki.

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty zawodowe takie jak: kosmetologia lecznicza, podstawy onkologii skóry, toksykologia kosmetyku, podologia kosmetyczna, dermatologia kliniczna, balneologia i pielęgnacja ciała, fitoterapia, przemysłowa produkcja kosmetyków, chirurgia plastyczna, pourazowa i estetyczna, programowanie zabiegów kosmetycznych.
W celu doskonalenia umiejętności praktycznych po uzyskaniu tytułu licencjata w programie studiów realizowana jest również praktyka zawodowa.
Ważnym elementem kształcenia na tym poziomie studiów jest seminarium magisterskie oraz metody badawcze i metodologia badań.
W trakcie zajęć praktycznych studenci pracują na kosmetykach firm polskich oraz zagranicznych m.in. Living Dimension, dr Rimpler, Sothys, Phytomer.
Studenci mają możliwość doskonalenia się w zawodzie uczestnicząc w szkoleniach firm krajowych i zagranicznych.
Uczelnia przyznaje stypendia za wyniki w nauce, za wyniki w sporcie, zapomogi losowe i stypendia socjalne.
Uczelnia udostępnia własną bibliotekę z czytelnią oraz sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Rok akademicki rozpoczyna się w październiku.

Wymagane dokumenty

 • podanie (aby pobrać podanie o przyjęcie na studia kliknij tutaj)
 • świadectwo dojrzałości - oryginał
 • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjata) - kierunek kosmetologia (wraz z oryginałem suplementu)
 • w przypadku wydania świadectwa dojrzałości lub odpisu dyplomu studiów pierwszego stopnia (licencjata) na nazwisko panieńskie wymagana jest kserokopia aktu małżeństwa (oryginał do wglądu)
 • życiorys
 • 3 podpisane na odwrocie zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • do legitymacji studenckiej wymagane jest zdjęcie w postaci elektronicznej (podpisana płyta) w formacie JPG o rozmiarach 300 x 375 pikseli i rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Plik nie może być większy niż 60 kb i powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem kandydata.
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie (z wpisaną NAZWĄ UCZELNI, KIERUNKIEM STUDIÓW oraz datą następnego badania) wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Istnieje możliwość pobrania skierowania na badania lekarskie w dziekanacie uczelni. Należy zwrócić uwagę na następujące elementy zaświadczenia: kliknij tutaj.
 • dowód wpłaty wpisowego w kwocie 200 zł (kserokopia - oryginał do wglądu) - nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedziba we Wrocławiu, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku kosmetologia
 • wypełniona ankieta (abu pobrać ankietę kliknij tutaj)
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej uczelni (aby wypełnić formularz kliknij tutaj)
 • zaświadczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w przypadkach osób niepełnosprawnych (w przypadku osób niepełnosprawnych).

UWAGA! W Wyższej Szkole Fizjoterapii dopuszcza się jedynie LEKKI stopień niepełnosprawności. Zgodnie z Uchwałą nr 1/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018,
osoby z UMIARKOWANYM oraz ZNACZNYM stopniem niepełnosprawności NIE mogą być przyjęci do Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu.

PODPISYWANIE UMÓW I REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE FIZJOTERAPII NA NOWY ROK AKADEMICKI 2017/2018 TRWA OD 03 LIPCA 2017 I POTRWA DO 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU!

Umowa zostanie podpisana tylko w przypadku dostarczenia kompletu dokumentów.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość modyfikacji podpisanego przez kandydatów na studia wyższe planu nauczania jako załącznika do umowy ze względu na konieczność dostosowania zawartych w nim danych do nowo wprowadzanych krajowych ram kwalifikacji.

Dokumenty należy składać w dziekanacie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 oraz w sobotę od 10:00 do 15:00 we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 4, tel. 71 3425002, 3411682.


UWAGA!

Powołując się na Uchwałę 1/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018,
§ 4 informujemy: "W przypadku osób niepełnosprawnych, ubiegających się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia i kosmetologia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje weryfikację zaświadczeń o stopniu niepełnosprawności. Dopuszcza się jedynie studiowanie z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. nr 123, poz. 776, z późn.zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. nr 139, poz. 1328)

Warunki płatności za studia

Numer konta na które można wpłacić wpisowe i czesne:
BZ WBK S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161