Kosmetologia II stopnia

Informacje i kontakt: tel. 71 342 50 02, 71 341 16 82, email: sekretariat@wsf.wroc.pl

Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 rozpocznie się od 04.07.2017 r. Zapraszamy!

Zakres kształcenia

Proces kształcenia na kierunku studiów kosmetologia obejmuje nauki o zdrowiu i nauki o kulturze fizycznej oraz nauki farmaceutyczne.
Kosmetologia zajmuje się profilaktyką zaburzeń funkcji skóry i chorób skóry, skutkami upływającego czasu oraz analizuje objawy manifestujące się między innymi na skórze, w narządach wewnętrznych i w narządach ruchu. W procesie kształcenia, studenci pozyskują wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowego stylu życia i poprawy jakości życia z wykorzystaniem środków fizykalnych, preparatów kosmetycznych, fizjoterapii. Studenci poznają zasady właściwego żywienia, higieny osobistej oraz wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka w różnym wieku.
Studia II stopnia na kierunku kosmetologia dadzą absolwentowi wiedzę ogólną akademicką. Ponadto studenci rozszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie doboru preparatów kosmetycznych, programowania zabiegów kosmetycznych, wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka i podstaw rehabilitacji, a także stosowania nowoczesnej aparatury i urządzeń stosowanych w kosmetologii.
Na terenie Uczelni posiadamy cztery w pełni wyposażone pracownie kosmetyczne. Odbywają się w nich zajęcia praktycznej nauki wykonywania zabiegów kosmetycznych. Ponadto posiadamy specjalnie wyposażoną pracownię do przeprowadzania zabiegów manicure i pedicure oraz innych zabiegów w obrębie stóp i dłoni. Dążąc do wysokiego poziomu kształcenia naszych absolwentów oraz ich jak najlepszego przygotowania zawodowego współpracujemy z szeregiem znaczących firm kosmetycznych jak również stosujemy i wykorzystujemy podczas praktycznej nauki zawodu najbardziej uznane kosmetyki.

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty zawodowe takie jak: kosmetologia lecznicza, podstawy onkologii skóry, toksykologia kosmetyku, podologia kosmetyczna, dermatologia kliniczna, balneologia i pielęgnacja ciała, fitoterapia, przemysłowa produkcja kosmetyków, chirurgia plastyczna, pourazowa i estetyczna, programowanie zabiegów kosmetycznych.
W celu doskonalenia umiejętności praktycznych po uzyskaniu tytułu licencjata w programie studiów realizowana jest również praktyka zawodowa.
Ważnym elementem kształcenia na tym poziomie studiów jest seminarium magisterskie oraz metody badawcze i metodologia badań.
W trakcie zajęć praktycznych studenci pracują na kosmetykach firm polskich oraz zagranicznych m.in. Living Dimension, dr Rimpler, Sothys, Phytomer.
Studenci mają możliwość doskonalenia się w zawodzie uczestnicząc w szkoleniach firm krajowych i zagranicznych.
Uczelnia przyznaje stypendia za wyniki w nauce, za wyniki w sporcie, zapomogi losowe i stypendia socjalne.
Uczelnia udostępnia własną bibliotekę z czytelnią oraz sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Rok akademicki rozpoczyna się w październiku.

Wymagane dokumenty

 • podanie (aby pobrać podanie o przyjęcie na studia kliknij tutaj)
 • świadectwo dojrzałości - oryginał
 • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjata) - kierunek kosmetologia (wraz z oryginałem suplementu)
 • w przypadku wydania świadectwa dojrzałości lub odpisu dyplomu studiów pierwszego stopnia (licencjata) na nazwisko panieńskie wymagana jest kserokopia aktu małżeństwa (oryginał do wglądu)
 • życiorys
 • 3 podpisane na odwrocie zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • do legitymacji studenckiej wymagane jest zdjęcie w postaci elektronicznej (podpisana płyta) w formacie JPG o rozmiarach 300 x 375 pikseli i rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Plik nie może być większy niż 60 kb i powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem kandydata.
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie (z wpisaną NAZWĄ UCZELNI, KIERUNKIEM STUDIÓW oraz datą następnego badania) wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Istnieje możliwość pobrania skierowania na badania lekarskie w dziekanacie uczelni. Należy zwrócić uwagę na następujące elementy zaświadczenia: kliknij tutaj.
 • dowód wpłaty wpisowego w kwocie 200 zł (kserokopia - oryginał do wglądu) - nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedziba we Wrocławiu, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku kosmetologia
 • wypełniona ankieta (abu pobrać ankietę kliknij tutaj)
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej uczelni (aby wypełnić formularz kliknij tutaj)
 • zaświadczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w przypadkach osób niepełnosprawnych (w przypadku osób niepełnosprawnych).

UWAGA DLA REKRUTANTÓW CUDZOZIEMCÓW
-tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych przez tłumacza przysięgłego na język polski
-nostryfikacja świadectw dojrzałości względnie dyplomów ukończenia studiów licencjackich, uzyskanymi poza granicami Polski ( uwaga: nie dotyczy krajów, których dokumenty są uznawane z mocy prawa, w tym wynikających z podpisanych między rządem polskim a rządem danego kraju umów i porozumień międzynarodowych zgodnie z art. 93 ust. 1-2 odpowiedniej ustawy )

UWAGA! W Wyższej Szkole Fizjoterapii dopuszcza się jedynie LEKKI stopień niepełnosprawności. Zgodnie z Uchwałą nr 1/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018,
osoby z UMIARKOWANYM oraz ZNACZNYM stopniem niepełnosprawności NIE mogą być przyjęci do Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu.

PODPISYWANIE UMÓW I REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE FIZJOTERAPII NA NOWY ROK AKADEMICKI 2017/2018 TRWA OD 03 LIPCA 2017 I POTRWA DO 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU!

Umowa zostanie podpisana tylko w przypadku dostarczenia kompletu dokumentów.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość modyfikacji podpisanego przez kandydatów na studia wyższe planu nauczania jako załącznika do umowy ze względu na konieczność dostosowania zawartych w nim danych do nowo wprowadzanych krajowych ram kwalifikacji.

Dokumenty należy składać w dziekanacie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 oraz w sobotę od 10:00 do 15:00 we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 4, tel. 71 3425002, 3411682.


UWAGA!

Powołując się na Uchwałę 1/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018,
§ 4 informujemy: "W przypadku osób niepełnosprawnych, ubiegających się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia i kosmetologia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje weryfikację zaświadczeń o stopniu niepełnosprawności. Dopuszcza się jedynie studiowanie z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. nr 123, poz. 776, z późn.zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. nr 139, poz. 1328)

Warunki płatności za studia

Numer konta na które można wpłacić wpisowe i czesne:
BZ WBK S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161

Studia kosmetologiczne

Kosmetologia, zwana też kosmetyką lekarską, jest dziedziną wiedzy, której głównym zadaniem jest utrzymywanie, przywracanie oraz poprawianie wyglądu zewnętrznego skóry całego ciała, paznokci i włosów przy pomocy środków kosmetycznych. Posiada ona charakter interdyscyplinarny, co znaczy, że korzysta z dorobku innych nauk, głównie przyrodniczych oraz o zdrowiu. Kosmetologia wiąże się ściśle z m.in. dermatologią, biologią, anatomią, biochemią i fizjologią, dlatego też studia na tym kierunku zbliżone są do stricte medycznych.

Kosmetyka i kosmetologia zajmują się przede wszystkim:

 • profilaktyką związaną z opóźnianiem zewnętrznych oznak starzenia się organizmu,
 • upiększaniem ciała i korygowaniem mankamentów urody,
 • zapobieganiem pojawiania się niedoskonałości skórnych,
 • składem kosmetyków i wpływem różnych substancji na skórę.

Kierunek kosmetologia

cieszy się wciąż rosnącą popularnością, ponieważ stale wzrasta zapotrzebowanie na usługi z zakresu pielęgnacji ciała. Dbałość o atrakcyjny, zdrowy i młody wygląd odgrywa dziś ważną rolę w budowaniu pozytywnego wizerunku, jak również w utrzymaniu dobrego samopoczucia. Kosmetologia magisterskie studia drugiego stopnia to propozycja dla osób, których celem jest poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych.

Co oferujemy?

Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu to kosmetologia zaocznie oraz stacjonarnie, w systemie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Oferowane przez nas studia pozwalają zdobyć wszechstronne wykształcenie kosmetologiczne. Studenci podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych zapoznają się ze współczesnym stanem wiedzy oraz rozwijają umiejętności niezbędne w pracy kosmetologa. Kosmetologia magisterskie studia drugiego stopnia jest kontynuacją nauki podjętej podczas studiów licencjackich. Gwarantują utrwalenie zdobytych wiadomości i rozszerzenie kompetencji do poziomu zaawansowanego. Program studiów wpisuje się w międzynarodowe standardy kształcenia kosmetologów i został przygotowany tak, aby spełniać oczekiwania studentów. Podczas nauki korzystają oni z w pełni wyposażonych i nowoczesnych pracowni kosmetycznych oraz wykonują zabiegi przy zastosowaniu kosmetyków renomowanych firm. Bez tych elementów trudno byłoby sobie wyobrazić wysoki poziom kształcenia na kierunku kosmetologia Studia te pozwalają na profesjonalne przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków, współpracujemy także z uznanymi firmami kosmetycznymi. Nasi studenci odbywają praktyki zawodowe, dzięki którym już w trakcie studiów zdobywają cenne doświadczenie. Oferujemy również możliwość uczestnictwa w szkoleniach, organizowanych przez polskie oraz zagraniczne firmy.

Profil absolwenta

Osoba kończąca studia kosmetologiczne posiada gruntowną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu kosmetologii. Jest wykształcona w obszarze znajomości składu kosmetyków, działania substancji aktywnych na skórę. Wie, na jakiej zasadzie i dlaczego dane kosmetyki oddziałują na skórę. Potrafi odczytywać skład kosmetyków i ustalać zakres ich zastosowania. Kierunek kosmetologia daje absolwentowi umiejętność samodzielnego dobierania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych, zgodnie z potrzebami klientów. Prawidłowo je wykonuje i potrafi modyfikować w zależności od spodziewanych rezultatów. Kosmetologia zaocznie lub stacjonarnie to droga do nauczenia się udzielania fachowej pomocy osobom zmagającym się z problemami skórnymi, jak i tym, którym zależy na odpowiedniej profilaktyce.

Perspektywy

Coraz więcej osób decyduje się na kształcenie na kierunku kosmetologia Studia te otwierają wiele możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy i są bardzo pożądane z uwagi na wciąż rosnące zapotrzebowanie na usługi kosmetologiczne. Absolwenci tego kierunku są poszukiwani i cenieni przez pracodawców, jak i posiadają przygotowanie do prowadzenia własnej działalności biznesowej. Osobom, które ukończą studia kosmetologia daje liczne perspektywy zawodowe:

 • otwarcia i prowadzenia własnego gabinetu kosmetologicznego,
 • pracy w firmach kosmetycznych, zajmujących się produkcją bądź dystrybucją kosmetyków pielęgnacyjnych lub kolorowych,
 • współpracy z dermatologami i lekarzami medycyny estetycznej, w zakresie pielęgnacji chorobowo zmienionej skóry,
 • pracy w SPA, centrach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych i innych ośrodkach oferujących zaawansowane zabiegi z zakresu pielęgnacji ciała.

Kosmetyka i kosmetologia

to przyszłościowe, bardzo prężnie rozwijające się dziedziny. Wciąż postępujące badania na polu nauk przyrodniczych i medycznych, z których czerpie kosmetologia, dają tej dyscyplinie zasoby, na których może rozszerzać swoją kompetencję. Z uwagi na coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie na usługi związane z upiększaniem i pielęgnacją ciała, zainteresowanie tą dziedziną wiedzy nie maleje, wręcz przeciwnie. Jeśli zależy nam na tym, aby ukończyć przyszłościowe studia kosmetologia należy do najbardziej perspektywicznych kierunków.