Fizjoterapia jednolite magisterskie

Informacje i kontakt: tel. 71 342 50 02, 71 341 16 82, email: sekretariat@wsf.wroc.pl

Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 rozpocznie się o godzinie 12:00 w środę, 05.07.2017 r. Zapraszamy!

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów uzyskuje przygotowanie zawodowe (zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia) oraz predyspozycje psychofizyczne do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Jest na tyle sprawny fizycznie, aby poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne. Ponieważ wykonuje on zawód medyczny, jego wykształcenie i przygotowanie zawodowe spełnia wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia. Absolwent studiów zawodowych posiada wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek chorób lub urazów, potrafi wykonać wszelkie zabiegi fizjoterapeutyczne i dostosowywać swoje działania do nadrzędnych celów rehabilitacji, w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych. Potrafi kontrolować efektywność procesu fizjoterapii. Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych oraz klubach sportowych. Znają co najmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługują się medycznym językiem specjalistycznym. Są przygotowani do studiów drugiego stopnia.

Program studiów

W programie studiów są przedmioty zawodowe i kliniczne, na przykład: fizjoterapia ogólna, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż klasyczny, segmentarny i podwodny, hydrokinezyterapia, odnowa biologiczna, balneologia i terapia manualna. Jest też fizjoterapia w chorobach narządu ruchu, w chorobach wewnętrznych, chirurgii, neurologii, reumatologii i innych specjalnościach medycznych.
Zajęcia realizowane są we własnych gabinetach nowocześnie wyposażononych i w placówkach służby zdrowia. Program przewiduje praktyki ciągłe po semestrach II, IV, V i VI w ośrodkach fizjoterapii, szpitalach i sanatoriach.
Istotną część programu stanowią przemioty teoretyczne: anatomia, biologia, biofizyka, fizjologia, patologia, propedeutyka fizjiterapii, protetyka i ortotyka, biomechanika ogólna i kliniczna, psychologia z psychologią kliniczną, socjologia, podstawy zarządzania i marketingu, technologie informacyjne oraz język obcy (do wyboru angielski lub niemiecki). Studenci uczą się też ortopedii, neurologii, chorób wewnętrznych, pediatrii i innych przedmiotów klinicznych.
Uczelnia przyznaje stypednia za wyniki w nauce, za wyniki w sporcie, zapomogi losowe i stypendia socjalne.
Uczelnia udostępnia własną bibliotekę z czytelnią oraz sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Rok akademicki rozpoczyna się w październiku.

Studia stacjonarne

W roku akademickim 2017 / 2018 Wyższa Szkoła Fizjoterapii prowadzi nabór na studia jednolite magisterskie na kierunek fizjoterapia w trybie stacjonarnym.
Studia w trybie stacjonarnym mogą zostać otwarte, jeśli liczba kandydatów przekroczy 40 osób.

Na studia stacjonarne przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Po ukończeniu Studiów absolwent otrzymuje Dyplom Ukończenia Studiów Drugiego Stopnia i tytuł zawodowy "Magister".
Czas nauki wynosi 5 lat.

Studia niestacjonarne

W roku akademickim 2017 / 2018 Wyższa Szkoła Fizjoterapii prowadzi nabór na studia jednolite magisterskie na kierunek fizjoterapia w trybie niestacjonarnym.
Studia w trybie niestacjonarnym mogą zostać otwarte, jeśli liczba kandydatów przekroczy 40 osób. Zajęcia będą prowadzone w piątki, soboty oraz niedziele. (regularnie co drugi tydzień)

Na studia niestacjonarne przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Po ukończeniu Studiów absolwent otrzymuje Dyplom Ukończenia Studiów Drugiego Stopnia i tytuł zawodowy "Magister".
Czas nauki wynosi 5 lat.

Numer konta na które można wpłacić wpisowe i czesne:
BZ WBK S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161

Wymagane dokumenty

 • podanie aby pobrać podanie o przyjęcie na studia kliknij tutaj
 • świadectwo dojrzałości - oryginał (w przypadku wydania dokumentu na nazwisko panieńskie wymagana jest kserokopia aktu małżeństwa - oryginał do wglądu)
 • życiorys
 • 3 podpisane na odwrocie zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • do legitymacji studenckiej wymagane jest zdjęcie w postaci elektronicznej (podpisana płyta) w formacie JPG orozmiarach 300 x 375 pikseli i rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Plik nie może być większy niż 60 kb i powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem kandydata.
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie (z wpisaną NAZWĄ UCZELNI i KIERUNKIEM STUDIÓW oraz datą następnego badania) wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Istnieje możliwość pobrania skierowania na badania lekarskie w dziekanacie uczelni. Należy zwrócić uwagę na następujące elementy zaświadczenia: kliknij tutaj
 • dowód wpłaty wpisowego w kwocie 200 zł (kserokopia - oryginał do wglądu)
 • wypełniona ankieta aby pobrać ankietę kliknij tutaj
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej uczelni (aby wypełnić formularz kliknij tutaj)
 • zaświadczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w przypadkach osób niepełnosprawnych.

UWAGA DLA REKRUTANTÓW CUDZOZIEMCÓW
-tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych przez tłumacza przysięgłego na język polski
-nostryfikacja świadectw dojrzałości względnie dyplomów ukończenia studiów licencjackich, uzyskanymi poza granicami Polski ( uwaga: nie dotyczy krajów, których dokumenty są uznawane z mocy prawa, w tym wynikających z podpisanych między rządem polskim a rządem danego kraju umów i porozumień międzynarodowych zgodnie z art. 93 ust. 1-2 odpowiedniej ustawy )

UWAGA! W Wyższej Szkole Fizjoterapii dopuszcza się jedynie LEKKI stopień niepełnosprawności. Zgodnie z Uchwałą nr 3/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018,
osoby z UMIARKOWANYM oraz ZNACZNYM stopniem niepełnosprawności nie mogą być przyjęci do Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu.

PODPISYWANIE UMÓW I REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE FIZJOTERAPII NA NOWY ROK AKADEMICKI 2017/2018 TRWA OD 3 LIPCA 2017 I POTRWA DO 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU!

Umowa zostanie podpisana tylko w przypadku dostarczenia kompletu dokumentów.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość modyfikacji podpisanego przez kandydatów na studia wyższe planu nauczania jako załącznika do umowy ze względu na konieczność dostosowania zawartych w nim danych do nowo wprowadzanych krajowych ram kwalifikacji.

Dokumenty należy składać w dziekanacie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 oraz w sobotę w godz. od 10:00 do 15:00, we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 4, tel. 71 3425002, 71 3411682
Po ukończeniu Studiów absolwent otrzymuje Dyplom Ukończenia Jednolitych Studiów Magisterskich i tytuł zawodowy "Magister" z prawem wykonywania zawodu w zakresie fizykoterapii, masażu leczniczego i kinezyterapii. Czas nauki wynosi 5 lat.


UWAGA!

Powołując sie na Uchwałę nr 3/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018,
§ 4 informujemy: "W przypadku osób niepełnosprawnych, ubiegających się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia i kosmetologia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje weryfikację zaświadczeń o stopniu niepełnosprawności. Dopuszcza się jedynie studiowanie z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. nr 123, poz. 776, z późn.zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. nr 139, poz. 1328)