Fizjoterapia II stopnia

Zawód fizjoterapeuty

31 maja 2016 r. weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. >>kliknij aby przeczytać treść ustawy<<

Już w tym roku pierwszy raz prowadzony jest nabór na jednolite studia magisterskie, które dają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty!

Informacje i kontakt: tel. 71 342 50 02, 71 341 16 82, email: sekretariat@wsf.wroc.pl

Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 rozpocznie się od 04.07.2017 r. Zapraszamy!

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów uzyskuje przygotowanie zawodowe (zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia) do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Ponadto absolwent uzyskuje uprawnienia do podjęcia specjalizacji w zakresie fizjoterapii. Jest na tyle sprawny fizycznie, by mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z pacjentami. Ponieważ wykonuje on zawód medyczny, jego wykształcenie i przygotowanie zawodowe musi spełniać wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia. Absolwent uzyskuje wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektów kompleksowej rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań naukowych i włączania się w prace zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, klubach sportowych, jednostkach badawczych, szkolnictwie oraz administracji państwowej i samorządowej. Są przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Program Studiów

W programie studiów są przedmioty zawodowe i kliniczne, na przykład: metody specjalne fizjoterapii, medycyna fizykalna balneoklimatologia, diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody, diagnostyki funkcjonalnej, programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządów ruchu, programowanie rehabilitacji kardiologicznej i pulmunologicznej, programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym, fizjoterapia w medycynie sportowej, sport osób niepełnosprawnych, aktywność ruchowa adaptacyjna, protetyka i ortotyka. Ważnym elementem kształcenia na tym poziomie studiów jest seminarium magisterskie oraz metody badawcze i metodologia badań. W programie studiów są też praktyki zawodowe (kliniczne) i turnus rehabilitacyjny łącznie w ilości 600 godzin. Zajęcia realizowane są we własnych gabinetach nowocześnie wyposażonych i w placówkach służby zdrowia. Istotną część programu stanowią przedmioty teoretyczne: dydaktyka fizjoterapii, historia rehabilitacji, zdrowie publiczne, farmakologia, ekonomia i systemy ochrony zdrowia, demografia i epidemiologia, socjologia niepełnosprawności, filozofia, psychologia kliniczna i psychoterapia, bioetyka, podstawy genetyki, zagadnienia prawne, zarządzanie i marketing. Uczelnia przyznaje stypendia za wyniki w nauce, za wyniki w sporcie, zapomogi losowe i stypendia socjalne. Uczelnia udostępnia własną bibliotekę z czytelnią oraz sale od zajęć sportowo-rekreacyjnych. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku.*

Wymagane dokumenty

 • podanie (aby pobrać podanie o przyjęcie na studia kliknij tutaj)
 • świadectwo dojrzałości - oryginał
 • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjata) - kierunek fizjoterapia (wraz z oryginałem suplementu)
 • w przypadku wydania świadectwa dojrzałości lub odpisu dyplomu studiów pierwszego stopnia (licencjata) na nazwisko panieńskie wymagana jest kserokopia aktu małżeństwa (oryginał do wglądu)
 • życiorys
 • 3 podpisane na odwrocie zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • do legitymacji studenckiej wymagane jest zdjęcie w postaci elektronicznej (podpisana płyta) w formacie JPG o rozmiarach 300 x 375 pikseli i rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Plik nie może być większy niż 60 kb i powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem kandydata.
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie (z wpisaną NAZWĄ UCZELNI i KIERUNKIEM STUDIÓW oraz datą następnego badania) wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Istnieje możliwość pobrania skierowania na badania lekarskie w dziekanacie uczelni. Należy zwrócić uwagę na następujące elementy zaświadczenia: kliknij tutaj.
 • dowód wpłaty wpisowego w kwocie 200 zł (kserokopia - oryginał do wglądu) - nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedziba we Wrocławiu, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku fizjoterapia
 • wypełniona ankieta (abu pobrać ankietę kliknij tutaj)
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej uczelni (aby wypełnić formularz kliknij tutaj)
 • zaświadczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w przypadkach osób niepełnosprawnych (w przypadku osób niepełnosprawnych).

UWAGA! W Wyższej Szkole Fizjoterapii dopuszcza się jedynie LEKKI stopień niepełnosprawności. Zgodnie z Uchwałą nr 2/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018,
osoby z UMIARKOWANYM oraz ZNACZNYM stopniem niepełnosprawności NIE mogą być przyjęci do Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu.

PODPISYWANIE UMÓW I REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE FIZJOTERAPII NA NOWY ROK AKADEMICKI 2017/2018 JUŻ TRWA OD 03 LIPCA 2017 I POTRWA DO 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU!

Umowa zostanie podpisana tylko w przypadku dostarczenia kompletu dokumentów.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość modyfikacji podpisanego przez kandydatów na studia wyższe planu nauczania jako załącznika do umowy ze względu na konieczność dostosowania zawartych w nim danych do nowo wprowadzanych krajowych ram kwalifikacji.

Dokumenty należy składać w dziekanacie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 oraz w sobotę od 10:00 do 15:00 we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 4, tel. 71 3425002, 3411682.


UWAGA!

Powołując sie na Uchwałę 2/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018,
§ 4 informujemy: "W przypadku osób niepełnosprawnych, ubiegających się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia i kosmetologia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje weryfikację zaświadczeń o stopniu niepełnosprawności. Dopuszcza się jedynie studiowanie z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. nr 123, poz. 776, z późn.zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. nr 139, poz. 1328)

Studia stacjonarne

Po ukończeniu Studiów absolwent otrzymuje Dyplom Ukończenia Studiów Drugiego Stopnia i tytuł zawodowy "Magister". Czas nauki wynosi 2 lata (4 semestry).

Numer konta na które można wpłacić wpisowe i czesne:
BZ WBK S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161

Warunki płatności za studia

Numer konta na które można wpłacić wpisowe i czesne:
BZ WBK S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161