Aktualności

Aktualności ogólne

UWAGA!
Dni i godziny urzędowania Dziekanatu uczelni:
- codziennie (od poniedziałku do soboty): 10:00 - 15:00

- w niedziele: NIECZYNNE


UWAGA!
Najbliższe konsultacje w sprawie praktyk zawodowych u pani mgr Doroty Zowczak
dla studentów kierunku fizjoterapia II stopnia tryb niestacjonarny
odbędą się w sobotę, 18 listopada 2017 roku o godz. 11.30 - 12.30 w pokoju nr 123 ( I piętro )

UWAGA!

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR LEGITYMACJI STUDENCKICH ( DO NR 9377 WŁĄCZNIE! ) DO DZIEKANATU UCZELNI!

W celu odbioru legitymacji studenckiej należy okazać potwierdzenie płatności za legitymację studencką w wysokości 17 zł.


UWAGA!
STUDENCI II I III ROKU!

PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKICH ROZPOCZNIE SIĘ W DZIEKANACIE UCZELNI OD CZWARTKU, 19 PAŹDZIERNIKA 2017!
WARUNKAMI OTRZYMANIA NOWEGO HOLOGRAMU ( Z DATĄ 31.03.2018 ROKU ) SĄ:
- ROZLICZENIE DOKUMENTOWE ( ODDANA KARTA ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNA ) ZA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017
- OPŁACONE NA BIEŻĄCO RATY CZESNEGO ( WŁĄCZNIE Z RATĄ Z DATĄ WYMAGALNOŚCI DO 05.10.2017 ROKU )
- W DANYM PRZYPADKU ROZLICZENIE ZE STATUSEM: WPIS WARUNKOWY NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
- AKTUALNA DEKLARACJA UBEZPIECZENIOWA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ( NNW ) - SZCZEGÓŁY POR. PONIŻSZE OGŁOSZENIE W TEJ SPRAWIE


UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ( NNW ) DLA STUDENTÓW WSF WROCŁAW
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie obowiązku objęcia przez daną uczelnię swoich studentów ubezpieczeniem NNW, Dziekanat przypomina o powinności ciążącej na wszystkich uczęszczających studentach WSF Wrocław, którzy w roku akademickim 2017/2018 mają obowiązek odbycia praktyk studenckich, w sprawie złożenia najpóźniej do soboty, 18.11.2017 r . ( termin przedłużony z 10.11.2017 r. ) deklaracji w sprawie ubezpieczenia NNW na okres minimum do końca bieżącego roku akademickiego 2017/2018, tj. do dnia 30.09.2018 r.
W tym przypadku istnieją dwie możliwości załatwienia tej deklaracji:
1/ poprzez okazanie kopii odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej NNW zawartej przez studenta we własnym zakresie w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.
2/ poprzez wykupienie tej polisy za pośrednictwem WSF w firmie ALLIANZ przez wpłacenie w dziekanacie w gotówce składki rocznej w kwocie 50 zł indywidualnie lub za pośrednictwem reprezentującego danego studenta starosty określonej grupy dydaktycznej i wpisanie swoich podstawowych danych osobowych na odpowiedniej liście do ubezpieczenia ( do pobrania w dziekanacie indywidualnie lub przez starostów grup ). Każdy student lub reprezentujący go starosta całej grupy dydaktycznej otrzyma następnie od dziekanatu potwierdzenie wpłaty w formie kopii listy osób zgłoszonych z danej grupy dydaktycznej do ubezpieczenia NNW.
Poniżej lista studentów ( podanych wg ich numeru umowy oraz z podziałem na poszczególne roczniki, kierunki, stopnie i tryby studiów ), którzy od dnia 01.10.2017 r. do 17.11.2017 r. nie złożyli stosownej deklaracji:
1/ I ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
9376 9251 8632 8616 9040 9079
2/ II ROK FIZJOTERAPIA I STOPNIA STACJONARNE
8894 7969 8934 8418
3/ III ROK FIZJOTERAPIA I STOPNIA STAJONARNE
8016
4/ I ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
9097 9266 9070 9085 9345 9119 9360 9245 8029 9140 9356 9035 8997 9305 9282 9341 9325 9296
5/ II ROK FIZJOTERAPIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
8211 8772 8784 8659 8102 8885
6/ III ROK FIZJOTERAPIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
8132 8313
7/ I ROK FIZJOTERAPIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
9195 9038 9315 9337 9307 9146 9011 9191 9361 9290 9179 9192 9059 9208 9071 9061 9304 9363 9156 9344 9227 9281
8/ II ROK FIZJOTERAPIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
8686 8600 8815 8957 8620 9005 8891 8939 8933 8670 8994 8895 8998 8697 8810 9000 8912 8990 8776 8964 8987 8970 8512 8634 8805 8806
9/ I ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
9176 9063 9018 9222 9196 9084 9225 9015 9260
10/ II ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
8886 9003 9002 8713
11/ III ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
7905 8534 8297
12/ II ROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA STACJONARNE
-
13/ I ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
9051 9120 9270 9167 9340 9265 9155 9041 9367 9068 9115 9200
14/ II ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
6762 8761 8357 8903 8992 8635 8960 8807
15/ III ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
8531 8399 8296 8583 8106 8341 8524
16/ I ROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
9083 9339 9228 9275 9151 9267 9019 9324 9284 9235 9319 9226 9047 9352 9359 9261 9311 9314 9358 9373 9288 9048
17/ II ROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
9006


UWAGA!

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO/W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ORAZ SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA SEMETR ZIMOWY MOZNA SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WSF W TERMINACH:
OD 09.10.2017 R. DO 23.10.2017 R.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego/w zwiększonej wysokości bez załączników (m.in. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie na rok 2016 r., Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o uiszczonych składach na ubezpieczenie zdrotowne za rok 2016 r od pełnoletnich członków rodziny) NIE bedą przyjmowane!

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych bez załącznika (tj. kserokopii zaświadczenia potwierdzającego lekki stopień niepełnosprawności - oryginał dokumentu do wglądu) NIE będą przyjmowane.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów bez załączników (osoby spoza uczelni zobilowane są do załączenia zaświadczenia o średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów nauki z poprzedniej uczelni, wraz ze skalą oceniania; osoby z dodatkowymi osiągnięciami zobligowane są załączyć Zaświadczenia, Dyplomy, Certyfikaty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe , artystyczne)

Stypendiuma socjalne/w zwiększonej wysokości w semestrze zimowym przyznawane jest na okres 5 miesięcy.
Stypendium stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na cały rok akademicki lub na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli kończy się w trakcie roku akademickiego).
Stypendia rektora za wyniki w nauce przyznawane są na cały rok akademicki.

Więcej informacji na stronie: >>czytaj więcej<<


UWAGA!

Zapraszamy po odbiór dyplomów ukończenia studiów absolwentów studiów I stopnia (studia licencjackie) do Dziekanatu WSF od 7 sierpnia 2017 (poniedziałek).

Zapraszamy po odbiór dyplomów ukończenia studiów absolwentów studiów I stopnia (studia licencjackie) do Dziekanatu WSF od 08 września 2017 (piątek), którzy bronili się w sierpniu br..

Zapraszamy po odbiór dyplomów ukończenia studiów absolwentów studiów II stopnia (studia magisterskie) do Dziekanatu WSF od 17 sierpnia 2017 (czwartek).

W dniu odbioru dokumentów należy mieć legitymację studencką! (W przypadku zagubienia legitymacji studenckiej należy dostarczyć ogłoszenie z prasy lokalnej o zagubieniu legitymacji studenckiej).

Ponadto należy mieć opłacone wszystkie raty czesnego, łącznie z ratą lipcową!


UWAGA!

ODBIÓR DOKUMENTÓW Z UKOŃCZENIA STUDIÓW JEST MOŻLIWY NAJWCZEŚNIEJ PO UPŁYWIE 30 DNI OD OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ.
DOKUMENTY NALEŻY ODEBRAĆ OSOBIŚCIE.
W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI WYMAGANE JEST PEŁNOMOCNICTWO NOTARIALNE DLA OSOBY, KTÓRA BĘDZIE ODBIERAŁA DOKUMENTY.


UWAGA!

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na kierunku w zakresie fizjoterapii: KOMUNIKAT MNISZW


UWAGA!

PRZYPOMINAMY, IŻ W TYTULE PŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE, M.IN. CZESNE, LEGITYMACJĘ NALEŻY WPISAĆ:
IMIĘ, NAZWISKO, NR ALBUMU STUDENTA ORAZ RODZAJ USŁUGI EDUKACYJNEJ

NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ PŁATNOŚCI ZA CZESNE Z PŁATNOŚCIAMI ZA INNE USŁUGI, M.IN. WYDANIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ.

PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BZ WBK Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161


Uwaga!

Zasady wystawiania faktur za czesne.

>>czytaj więcej<<


  • Konsultacje:

Prorektor ds. kształcenia dr Andrzej Bugajski: środa w godz. od 13:30 do 14:30

Prorektor ds. studenckich dr Andrzej Zaleski

Logowanie dla studentów I roku WSF

UWAGA!!! Logowanie dla studentów I roku będzie aktywne od lutego 2018 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1188)
oraz Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii nr 10/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. został wprowadzony indeks elektroniczny dla studentów I roku.
Indeks elektroniczny dostępny jest po zalogowaniu na stronie www.wsf.wroc.pl.

Zalogowanie będzie możliwe po wpisaniu w prawym górnym rogu danych logowania i wciśnięciu przycisku zaloguj się .

  • W polu nazwa użytkownika należy podać czterocyfrowy numer umowy.
  • W polu hasło należy wprowadzić 5 ostatnich cyfr numeru PESEL.