Aktualności

Aktualności ogólne

UWAGA!
Dni i godziny urzędowania Dziekanatu uczelni:

- codziennie (od poniedziałku do soboty): 10:00 - 15:00

- w niedziele: NIECZYNNE

UWAGA!

PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKICH ROZPOCZNIE SIĘ W DZIEKANACIE UCZELNI OD PIĄTKU, 16 MARCA 2018!
WARUNKAMI OTRZYMANIA NOWEGO HOLOGRAMU ( Z DATĄ WAŻNOŚCI 31.10.2018 ROKU ) SĄ:

  • ROZLICZENIE DOKUMENTOWE ( ODDANA KARTA ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNA ) ZA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
  • OPŁACONE NA BIEŻĄCO RATY CZESNEGO ( WŁĄCZNIE Z RATĄ Z DATĄ WYMAGALNOŚCI DO 05.03.2018 ROKU )
  • W DANYM PRZYPADKU ROZLICZENIE ZE STATUSEM: WPIS WARUNKOWY NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
  • AKTUALNA DEKLARACJA UBEZPIECZENIOWA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ( NNW ) - SZCZEGÓŁY POR. PONIŻSZE OGŁOSZENIE W TEJ SPRAWIE

UWAGA!
ZALICZENIE WARUNKOWE Z PRZEDMIOTU KOSMETOLOGIA OGÓLNA DLA STUDENTEK I ROKU KOSMETOLOGII I STOPNIA W TRYBIE STACJONARNYM I NIESTACJONARNYM,
U PANI MGR BEATY SZMIGIEL-MERENA, ODBĘDZIE SIĘ 26 MARCA ( PONIEDZIAŁEK ) O GODZ. 14.30 W SALI NR 5 INSTYTUTU KOSMETOLOGII.

UWAGA!
ZALICZENIE WARUNKOWE Z PRZEDMIOTU KOSMETOLOGIA PIELĘGNACYJNA DLA STUDENTEK I ROKU KOSMETOLOGII I STOPNIA W TRYBIE NIESTACJONARNYM,
U PANI MGR MONIKI PODBORĄCZYŃSKIEJ, ODBĘDZIE SIĘ 27 MARCA ( WTOREK ) O GODZ. 18.00 W SALI NR 5 INSTYTUTU KOSMETOLOGII.

UWAGA!
Najbliższe konsultacje w sprawie praktyk zawodowych u pani mgr Katarzyny Jacyszyn
dla studentek III roku kosmetologii I stopnia ( tryb stacjonarny i niestacjonarny ) oraz
dla studentek II roku kosmetologii II stopnia ( tryb stacjonarny i niestacjonarny )
odbędą się:
- w sobotę, 17 lutego 2018 roku, o godz. 13.30 - 14.30

w pokoju nr 123 ( I piętro ).

UWAGA!
Najbliższe konsultacje w sprawie rozliczenia praktyk zawodowych u pani mgr Doroty Zowczak
dla studentów kierunku fizjoterapia II stopnia tryb niestacjonarny
odbędą się w sobotę, 17 MARCA 2018 ROKU, O GODZ. 11.15 - 12.00 - w pokoju nr 123 ( I piętro ).

Studenci na kierunku fizjoterapia II stopnia w trybie niestacjonarnym, którzy zamierzają odbywać praktyki zawodowe w bieżącym roku akademickim 2017/2018 w placówkach służby zdrowia,
z którymi Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu ma podpisaną umowę o współpracy, proszeni są o zgłoszenie takiej
pisemnej deklaracji do pani mgr Doroty Zowczak na adres: Dorota.Zowczak@gmail.com najpóźniej do 15 grudnia 2017 roku!

UWAGA

Termin ostateczny składania wniosków stypendialnych upłynął 30.11.2017r.


UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ( NNW ) DLA STUDENTÓW WSF WROCŁAW
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie obowiązku objęcia przez daną uczelnię swoich studentów ubezpieczeniem NNW, Dziekanat przypomina o powinności ciążącej na wszystkich uczęszczających studentach WSF Wrocław, którzy w roku akademickim 2017/2018 mają obowiązek odbycia praktyk studenckich, w sprawie złożenia najpóźniej do wtorku, 20 marca 2018 roku, deklaracji w sprawie ubezpieczenia NNW na okres minimum do końca bieżącego roku akademickiego 2017/2018, tj. do dnia 30.09.2018 r.
W tym przypadku istnieją dwie możliwości załatwienia tej deklaracji:
1/ poprzez okazanie kopii odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej NNW zawartej przez studenta we własnym zakresie w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.
2/ poprzez wykupienie tej polisy za pośrednictwem WSF w firmie ALLIANZ przez wpłacenie w dziekanacie w gotówce składki rocznej w kwocie 50 zł indywidualnie lub za pośrednictwem reprezentującego danego studenta starosty określonej grupy dydaktycznej i wpisanie swoich podstawowych danych osobowych na odpowiedniej liście do ubezpieczenia ( do pobrania w dziekanacie indywidualnie lub przez starostów grup ). Każdy student lub reprezentujący go starosta całej grupy dydaktycznej otrzyma następnie od dziekanatu potwierdzenie wpłaty w formie kopii listy osób zgłoszonych z danej grupy dydaktycznej do ubezpieczenia NNW.
Poniżej lista studentów ( podanych wg ich numeru umowy oraz z podziałem na poszczególne roczniki, kierunki, stopnie i tryby studiów ), którzy od dnia 01.10.2017 r. do 20.03.2018 r. nie złożyli stosownej deklaracji:
1/ I ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
8632 9040
2/ II ROK FIZJOTERAPIA I STOPNIA STACJONARNE
-

3/ III ROK FIZJOTERAPIA I STOPNIA STAJONARNE

4/ I ROK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
9085 9345 9119 9245 8997 9341 9325 9296
5/ II ROK FIZJOTERAPIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
8102
6/ III ROK FIZJOTERAPIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
-
7/ I ROK FIZJOTERAPIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
-
8/ II ROK FIZJOTERAPIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
8600 8994 8998 8810 8970
9/ I ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
9222
10/ II ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
9002
11/ III ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
-
12/ II ROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA STACJONARNE
-
13/ I ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
-
14/ II ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
-
15/ III ROK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
-
16/ I ROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
-
17/ II ROK KOSMETOLOGIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
-


UWAGA!

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO/W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ORAZ SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA SEMETR ZIMOWY MOZNA SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WSF W TERMINACH:
DO 23.10.2017 R. ( TERMIN ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 30.10.2017 r - data ostateczna! )

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego/w zwiększonej wysokości bez załączników (m.in. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie na rok 2016 r., Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o uiszczonych składach na ubezpieczenie zdrotowne za rok 2016 r od pełnoletnich członków rodziny) NIE bedą przyjmowane!

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych bez załącznika (tj. kserokopii zaświadczenia potwierdzającego lekki stopień niepełnosprawności - oryginał dokumentu do wglądu) NIE będą przyjmowane.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów bez załączników (osoby spoza uczelni zobilowane są do załączenia zaświadczenia o średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów nauki z poprzedniej uczelni, wraz ze skalą oceniania; osoby z dodatkowymi osiągnięciami zobligowane są załączyć Zaświadczenia, Dyplomy, Certyfikaty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe , artystyczne)

Stypendiuma socjalne/w zwiększonej wysokości w semestrze zimowym przyznawane jest na okres 5 miesięcy.
Stypendium stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na cały rok akademicki lub na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli kończy się w trakcie roku akademickiego).
Stypendia rektora za wyniki w nauce przyznawane są na cały rok akademicki.

Więcej informacji na stronie: >>czytaj więcej<<


UWAGA!

Zapraszamy po odbiór dyplomów ukończenia studiów absolwentów studiów I stopnia (studia licencjackie) do Dziekanatu WSF od 7 sierpnia 2017 (poniedziałek).

Zapraszamy po odbiór dyplomów ukończenia studiów absolwentów studiów I stopnia (studia licencjackie) do Dziekanatu WSF od 08 września 2017 (piątek), którzy bronili się w sierpniu br..

Zapraszamy po odbiór dyplomów ukończenia studiów absolwentów studiów II stopnia (studia magisterskie) do Dziekanatu WSF od 17 sierpnia 2017 (czwartek).

W dniu odbioru dokumentów należy mieć legitymację studencką! (W przypadku zagubienia legitymacji studenckiej należy dostarczyć ogłoszenie z prasy lokalnej o zagubieniu legitymacji studenckiej).

Ponadto należy mieć opłacone wszystkie raty czesnego, łącznie z ratą lipcową!


UWAGA!

ODBIÓR DOKUMENTÓW Z UKOŃCZENIA STUDIÓW JEST MOŻLIWY NAJWCZEŚNIEJ PO UPŁYWIE 30 DNI OD OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ.
DOKUMENTY NALEŻY ODEBRAĆ OSOBIŚCIE.
W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI WYMAGANE JEST PEŁNOMOCNICTWO NOTARIALNE DLA OSOBY, KTÓRA BĘDZIE ODBIERAŁA DOKUMENTY.


UWAGA!

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na kierunku w zakresie fizjoterapii: KOMUNIKAT MNISZW


UWAGA!

PRZYPOMINAMY, IŻ W TYTULE PŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE, M.IN. CZESNE, LEGITYMACJĘ NALEŻY WPISAĆ:
IMIĘ, NAZWISKO, NR ALBUMU STUDENTA ORAZ RODZAJ USŁUGI EDUKACYJNEJ

NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ PŁATNOŚCI ZA CZESNE Z PŁATNOŚCIAMI ZA INNE USŁUGI, M.IN. WYDANIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ.

PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BZ WBK Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161


Uwaga!

Zasady wystawiania faktur za czesne.

>>czytaj więcej<<


  • Konsultacje:

Prorektor ds. kształcenia dr Andrzej Bugajski: środa w godz. od 13:30 do 14:30

Prorektor ds. studenckich dr Andrzej Zaleski

Logowanie dla studentów I roku WSF

UWAGA!!! Logowanie dla studentów I roku będzie aktywne od lutego 2018 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1188)
oraz Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Fizjoterapii nr 10/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. został wprowadzony indeks elektroniczny dla studentów I roku.
Indeks elektroniczny dostępny jest po zalogowaniu na stronie www.wsf.wroc.pl.

Zalogowanie będzie możliwe po wpisaniu w prawym górnym rogu danych logowania i wciśnięciu przycisku zaloguj się .

  • W polu nazwa użytkownika należy podać czterocyfrowy numer umowy.
  • W polu hasło należy wprowadzić 5 ostatnich cyfr numeru PESEL.